ࡱ> Rabjbj8b% ***8b*B," AAAAAAA$DxG:Au A@Bs7s7s7 As7 As7s7r@TA`\w3Zm@A^B<B{@G5njHAGFH$Ax s7 AAs7 B jH , : DhNRNbDONW,g`Qh RbON Ty kXheg: t^ g e zeg03uYHheg0~NO(uNx00W@W0T|NT|5u݋0Q@W05u0ON'`( -ND [ ] TD [ ] YFUrD[ ] (W[ ]QR " ONb__ gP#NlQS [ ] NlQS[ ] gPTO [ ] vQN[ ]lfwQSOb__ {t{|W X{tV [ ][TOW Y1u6qNvcNnfTON cdk{|kXQ YXbvQNRbON{t [ ] SXb:gg TyYXbRb{t~ON{t [ ] SXb:gg TyONLXTW,g`QL XT ;` pe N ؚ{NXT Nf[Sgb ,g y N N N ,g y N Ux X N ZS X NNǸof~g1.NRNbD:N;NNǸof N2.NON{t~:N;NNǸof N3.NbDT:N;NNǸof N4.Nb/gxvzNNT_S:N;NNǸof N5.N^:W%:N;NNǸof N6.NON N^[SLNRg:N;NNǸof N7.N(W?e^:ggNN~Nm{t:N;NNǸof N8.vcNf[!hkN Nl N0ؚ{NXT|cbN;`oR~toR;`~t SN NLRbvS_LRvNXT0:NMQ͑ Y{ [[LYXb{tv SXb{t:ggvؚ{NXTTLXT`Q N(WdkhkXQ0 N0NǸofyrceg,g:ggMRvNǸof TNLXT g$NyN ǸofvS͑ YkXQ0 DhNRNbD{tONW,g`Qh Rb{tON Ty kXheg: t^ g e zeg03uYHheg0~NO(uNx00W@W0T|NT|5u݋0Q@W05u0ON'`( -ND [ ] TD [ ] YFUrD[ ] (W[ ]QR " ONb__ gP#NlQS [ ] NlQS[ ] gPTO [ ] vQN[ ]lfwQSOb__ @b{tDNT(NCQ)ONLXTW,g`QL XT ;` pe N ؚ{NXT Nf[Sgb ,g y N N N ,g y N Ux X N ZS X NNǸof~g1.NRNbD:N;NNǸof N2.NON{t~:N;NNǸof N3.NbDT:N;NNǸof N4.Nb/gxvzNNT_S:N;NNǸof N5.N^:W%:N;NNǸof N6.NON N^[SLNRg:N;NNǸof N7.N(W?e^:ggNN~Nm{t:N;NNǸof N8.vcNf[!hkN Nl N0ؚ{NXT|cbN;`oR~toR;`~t SN NLRbvS_LRvNXT0 N0NǸofyrceg,g:ggMRvNǸof TNLXT g$NyN ǸofvS͑ YkXQ0 Dh NRNbDONؚ{NXT`Qh RbON Ty kXheg: t^ g e Y T0'` +R0V M|0L R0NLe0f[ S0N N0Qut^ge0[^OO@W0RlQ5u݋0Kb :g0E-mail00W@W0 0SYe~S0]\O{SNN~RbSvsQ~{|+ROL:ggNLRt^ P1.RNbD002.ON{t003.bDT004.b/gxvzNNT_S005.^:W%006.ON N^[SLNRg007.(W?e^:ggNN~Nm{t00N ~l :NMQ͑ Y{ [[LYXb{tv SXb{t:ggvؚ{NXTSb(WRbON|QL `Q N(WdkhkXQ0 DhVRNbD{tONؚ{NXT`Qh Rb{tON Ty kXheg: t^ g e Y T0'` +R0V M|0L R0NLe0f[ S0N N0Qut^ge0[^OO@W0RlQ5u݋0Kb :g0E-mail00W@W0 0SYe~S0]\O{SNN~RbSvsQ~{|+ROL:ggNLRt^ P1.RNbD002.ON{t003.bDT004.b/gxvzNNT_S005.^:W%006.ON N^[SLNRg007.(W?e^:ggNN~Nm{t00N ~ DhNRNbDOND,gegn`Qh RbON Ty USMONCQ kXheg t^ g e D,gegnzebQDlQDё YHhet^he [6eD,g1.V gD,ga.?e^"?eQD b.V g[NONc.V gOilQSd.V gLe.V g8RlQSf.vQNV gё:ggg.vQNV gD,g2.^V gD,g a.^V g[NONb.^V gOilQSc.^V gLd.^V g8RlQSe.vQN^V gё:ggf.*NNg.YDh.vQN^V gD,gT l 10 V g SbV grD0V gc+TV gv[c $N'Y{| vQNeQ ^V g 0 20 [NON SbuNW0 gR8fWI{T{|^ёON0 30 YD SbegꁃXY:gg0XY*NNTXQYD:ggI{0 40 YHhet^he [6eD,g S_YHhe kXQ,ghQYHhepv[6eD,gё0t^he kXQt^ht^^t^+gv[6eD,gё0 DhmQRNbDONDN:P`Qh RbON Ty USMONCQ kXheg t^ g e D N ~ g1.RNbD2.bDvQNRbON3.V[6ev{|bD4.'^Dё+TLX[>k 5.(uV[DN6.vQNDNDN;`@b gCgvN:P1.@b gCgva.[6eD,gNh3 0RNbDOND,gegn`Qh 0-Nv[6eD,gv T "Pn轤{fTfBfBfBf.&hS7nh`5KHOJQJ\^JaJ"hS7nh`5KHOJQJ\aJ#h`5KHOJQJ\^JaJo()hS7nh`5KHOJQJ\^JaJo(-hS7nh`5CJ KHOJQJ\^JaJ o(#hx 8h`CJOJPJQJaJo(1h,xh`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(+h`5CJKHOJPJQJ\^JaJo((h`5CJKHOJPJQJ^JaJo(.h,xh`5CJKHOJPJQJ^JaJo( "Rkd$$Ifl\VB,!&& &T&J t#644 lap(yt $1$Ifgd` $1$a$gd`dhgd`      ܾo`h3W)h94]KHOJQJaJ h3W)h94]KHOJQJ^JaJ#h3W)h94]KHOJQJ^JaJo()h94]h94]B*KHOJQJ^JaJph,h94]h94]B*KHOJQJ^JaJo(phh3W)h`KHOJQJaJh`KHOJQJ^JaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJ#h3W)h`KHOJQJ^JaJo(%akd)$$Ifl0VB!&&t#644 lapyt $1$Ifgd`  >3333 $1$Ifgd`kd$$IflֈVBH!&& 6t#644 lap<yt " @ 3kd$$IflֈVB P!&&&&&&zt#644 lap<yt $1$Ifgd` " * > @ D V Z l n v  0 2 4 j l x ξ񾲾Πξn#hpth`CJKHOJQJaJo(h`CJKHOJQJaJo( h8h`CJKHOJQJaJ#h8h`CJKHOJQJaJo(h`KHOJQJaJh3W)h`KHOJQJaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJ#h3W)h`KHOJQJ^JaJo(h3W)h`KHOJQJaJ+ 2 4 2akd-$$Ifl0VB!t#644 lapyt $1$Ifgd`akd$$Ifl0VB!t#644 lapyt4 l bkd$$Ifl40VB!&t#644 lapyt $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`  0 > B R T V X Z \ ^ ` d j t x    8 : > B D F R T X r t v #h3W)h`KHOJQJ^JaJo(h`KHOJQJaJh3W)h`KHOJQJaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJh3W)h`KHOJQJaJF  @ B .bkd$$Ifl40VB!&t#644 lapyt $1$Ifgd`bkd$$Ifl40VB!&t#644 lapytB T bkd_$$Ifl40VB!&&t#644 lapyt $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`  < yyy $1$Ifgd`zkd. $$Ifl4FVBf!&$&dt#6  44 lapyt< > @ B ~ yyy $1$Ifgd`zkdD $$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapyt~ yyy $1$Ifgd`zkdT $$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapyt  " & * H L V \ ^ r t x | "&*DTbvx|tvxIJĥh`KHOJQJaJo(#h3W)h`KHOJQJ^JaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJh3W)h`KHOJQJaJo(h`KHOJQJaJh3W)h`KHOJQJaJA yky $$1$Ifa$gd` $1$Ifgd`zkdd $$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapyt " $ & v yyy $1$Ifgd`zkdf $$Ifl4FVBf!&$&dt#6  44 lapytv x z | yyy $1$Ifgd`zkdn$$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapyt yyy $1$Ifgd`zkdT$$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapyt "$&zyyy $1$Ifgd`zkd:$$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapytz|~yyy $1$Ifgd`zkd $$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapytyyy $1$Ifgd`zkd$$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapytvyyy $1$Ifgd`zkd$$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapytvx:0{lllVV{{$  $1$a$gd`$1$WD`a$gd` $1$a$gd`zkd$$Ifl4FVBf!$&dt#6  44 lapyt x28:<>`ǵǨ{fNfN8+h`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(.h,xh`5CJKHOJPJQJ^JaJo((h`5CJKHOJPJQJ^JaJo( hkl^hB=h3W)h`KHOJQJaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJ h`o(h`KHOJQJaJo(#h3W)h`KHOJQJ^JaJo(h`KHOJQJ^JaJo(&h3W)h`5KHOJQJ\^JaJ)h3W)h`5KHOJQJ\^JaJo( "$,.08:<>BJLNPRϺp_p_Pp_p_Ah3W)h`KHOJQJaJh`KHOJQJ^JaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJ#h3W)h`KHOJQJ^JaJo(&hS7nh`5KHOJQJ\^JaJ"hS7nh`5KHOJQJ\aJ#h`5KHOJQJ\^JaJo()hS7nh`5KHOJQJ\^JaJo(-hS7nh`5CJ KHOJQJ\^JaJ o(1h,xh`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(0:>LPR`dcX $1$Ifgd94]kd$$Ifl\LB,!&& &T&J ~"644 lap(yt` $1$Ifgd`R^`bdfnptx|"Ŷthththth`KHOJQJaJh3W)h`KHOJQJaJo(h3W)h`KHOJQJaJ#h3W)h`KHOJQJ^JaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJh`KHOJQJ^JaJo(h3W)h94]KHOJQJaJ)h94]h94]B*KHOJQJ^JaJph,h94]h94]B*KHOJQJ^JaJo(ph(dfptz| $1$Ifgd`akd$$Ifl0LB!&&~"644 lapytN>3333 $1$Ifgd`kd$$IflֈLBH!&& 6~"644 lap<yt`23kd$$IflֈLB P!&&&&&&z~"644 lap<yt` $1$Ifgd`"&(*,.4LNZhp|νv_H,h94]h94]B*CJKHOJQJaJo(ph,h94]h5B*CJKHOJQJaJo(ph(h94]h94]B*KHOJQJaJo(phh`CJKHOJQJaJo( h8h`CJKHOJQJaJ#h8h`CJKHOJQJaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJ#h3W)h`KHOJQJ^JaJo(h3W)h`KHOJQJaJh3W)h`KHOJQJaJo(24N2akd$$Ifl0LB!~"644 lapyt` $1$Ifgd`akdT$$Ifl0LB!~"644 lapyt`X~pe $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`akd$$Ifl0L!~"644 lapytN $$1$Ifa$gd94]$$1$If]a$gdom (2TVXZ\dfhjlnprtx  .2>NPTV߿߿߿߳߳߿οοοοοh3W)h`KHOJQJaJo(h`KHOJQJaJh3W)h`KHOJQJaJ h3W)h`KHOJQJ^JaJ#h3W)h`KHOJQJ^JaJo(h3W)h94]KHOJQJaJ@XZ\f $$1$Ifa$gd` $1$Ifgd`bkd[$$Ifl40LB!&&~"644 lapyt`yyy $1$Ifgd`zkd*$$Ifl4FLBf!&$&d~"6  44 lapyt`yyy $1$Ifgd`zkd@$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`Ryyy $1$Ifgd`zkdP$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`RTVdyky $$1$Ifa$gd` $1$Ifgd`zkd`$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`Vbdh 2@PdfjnrtDZ\`dh ͽͱͽͱͤͽͱͤͤͽͱͽͽͽͽܤh`KHOJQJaJo(h`KHOJQJaJh3W)h`KHOJQJaJo(h3W)h`KHOJQJaJ h3W)h`KHOJQJ^JaJ#h3W)h`KHOJQJ^JaJo(<yyy $1$Ifgd`zkdb $$Ifl4FLBf!&$&d~"6  44 lapyt`hyyy $1$Ifgd`zkdj!$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`hjlnyyy $1$Ifgd`zkdP"$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`yyy $1$Ifgd`zkd6#$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`^yyy $1$Ifgd`zkd$$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`^`bdyyy $1$Ifgd`zkd%$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`yyy $1$Ifgd`zkd%$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`4{lldddL$ W!"1$a$gd`dhgd`$1$WD`a$gd` $1$a$gd`zkd&$$Ifl4FLBf!$&d~"6  44 lapyt`246xzǵǵq\D\D.hph`5CJKHOJPJQJ^JaJo((h`5CJKHOJPJQJ^JaJo(h`CJOJPJQJaJo( hkl^h`h3W)h`KHOJQJaJo(h`KHOJQJaJo( h3W)h`KHOJQJ^JaJ#h3W)h`KHOJQJ^JaJo(h`KHOJQJ^JaJo(&h3W)h`5KHOJQJ\^JaJ)h3W)h`5KHOJQJ\^JaJo($,T\^bfjln|~лsaRaAaAaRaA hf|h`KHOJQJ^JaJhf|h`KHOJQJaJ#hf|h`KHOJQJ^JaJo(&h]h`5KHOJQJ\^JaJh`5KHOJQJ\aJo("h]h`5KHOJQJ\aJ#h`5KHOJQJ\^JaJo()h]h`5KHOJQJ\^JaJo(1hph`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(+h`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(~ $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`$ W^1$^^a$gd`$ W!"1$a$gd`  "$&468:BDFHJLNPRTV`bh`KHOJQJ^JaJo(h`KHOJQJaJhf|h`KHOJQJaJ hf|h`KHOJQJ^JaJ#hf|h`KHOJQJ^JaJo(F>00% $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`kd'$$Ifl}ֈ:b .!'H'( ':'''*!644 la^p<yt``UU $1$Ifgd`kd($$Ifl}\:b !'H'( ':'*!644 la^p(yt` $$1$Ifa$gd` >00 $$1$Ifa$gd`kd)$$Ifl}ֈ:b .!'H'( ':'''*!644 la^p<yt` "&48 $$1$Ifa$gd`akd-+$$Ifl}0:!'H'*!644 la^pyt`8:DHPT>0000 $$1$Ifa$gd`kd+$$Ifl}ֈ:a !'H'''''' *!644 la^p<yt`TVbfn`R $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdc-$$Ifl}\:.!'H'';'*!644 la^p(yt`bdfhlnrtxz~ "&.02468:<@RTVXZ\^`dͽͽͽͽhf|h`KHOJQJaJo(hf|h`KHOJQJaJ hf|h`KHOJQJ^JaJ#hf|h`KHOJQJ^JaJo(Jfhjln+bkdf/$$Ifl480:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkd.$$Ifl480:!&H`'*!644 la^pyt`nprtvxbkd.0$$Ifl480:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`xz|~+bkd1$$Ifl480:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkd0$$Ifl480:!H*!644 la^pyt`uu $$1$Ifa$gd`bkd2$$Ifl480:!&H`'*!644 la^pyt` $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`+bkd(4$$Ifl40:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkd`3$$Ifl40:!H*!644 la^pyt`bkd4$$Ifl40:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`+bkd6$$Ifl40:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkd5$$Ifl40:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkdH7$$Ifl480:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kd8$$Ifl4}\:3.!&H' ' '*!644 la^p(yt`l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kd?9$$Ifl4}\:3.!H' ' '*!644 la^p(yt` "048l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdh:$$Ifl4}\:3.!H' ' '*!644 la^p(yt`8:<TX\l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kd;$$Ifl4}\:3.!H' ' '*!644 la^p(yt`\^`nrvl^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kd<$$Ifl4}\:3.!H' ' '*!644 la^p(yt`dlnprtvxz~"VX\^`νννννννห~(h`5CJKHOJPJQJ^JaJo(.hph`5CJKHOJPJQJ^JaJo(h`KHOJQJaJo( h`o( hf|h`KHOJQJ^JaJ#hf|h`KHOJQJ^JaJo(hf|h`KHOJQJaJhf|h`KHOJQJaJo(*vxzl^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kd=$$Ifl4}\:3.!H' ' '*!644 la^p(yt`l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kd>$$Ifl4}\:3.!H' ' '*!644 la^p(yt`l^S $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`kd'@$$Ifl4}\:3.!H' ' '*!644 la^p(yt`+bkdB$$Ifl40:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkdPA$$Ifl4Q0:!&H`'*!644 la^pyt`bkdB$$Ifl40:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`+bkdJD$$Ifl480:!H*!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkdC$$Ifl40:!H*!644 la^pyt`X (, $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`$ W^1$^^a$gd`$ W!"1$a$gd` WD`gd`gd` `p лsaRaAaAaR hf|h`KHOJQJ^JaJhf|h`KHOJQJaJ#hf|h`KHOJQJ^JaJo(&h]h`5KHOJQJ\^JaJh`5KHOJQJ\aJo("h]h`5KHOJQJ\aJ#h`5KHOJQJ\^JaJo()h]h`5KHOJQJ\^JaJo(1hph`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(+h`5CJKHOJPJQJ\^JaJo($&(*,.068:<>FHJLNPTVXZ\^`bdfhjtvxz|h`KHOJQJ^JaJo(h`KHOJQJaJhf|h`KHOJQJaJ hf|h`KHOJQJ^JaJ#hf|h`KHOJQJ^JaJo(F,.:>H>00% $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`kdE$$Iflֈ8\  !'F'$ '8'''!644 la^p<yt`HLNZ^fjvz`UU $1$Ifgd`kd F$$Ifl\8\ !'F'$ '8'x!644 la^p(yt` $$1$Ifa$gd`z|>00 $$1$Ifa$gd`kd$G$$Iflֈ8\  !'F'$ '8'''!644 la^p<yt` $$1$Ifa$gd`akdaH$$Ifl08 !'F'!644 la^pyt`>0000 $$1$Ifa$gd`kdI$$Iflֈ8\ !'F'$'''' !644 la^p<yt`n`R $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdJ$$Ifl\8 !'F''8'!644 la^p(yt`  $&*,02:<NP^`hjlnrz|~ͽͽͽͽhf|h`KHOJQJaJo(hf|h`KHOJQJaJ hf|h`KHOJQJ^JaJ#hf|h`KHOJQJ^JaJo(J+bkdL$$Ifl4808 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkdK$$Ifl4808 !&F`'!644 la^pyt`bkdbM$$Ifl4808 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`+bkdN$$Ifl4808 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkd*N$$Ifl4808 !F!644 la^pyt` uu $$1$Ifa$gd`bkdO$$Ifl4808 !&F`'!644 la^pyt` $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`+bkd\Q$$Ifl408 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkdP$$Ifl408 !F!644 la^pyt` "$bkd$R$$Ifl408 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`$&(*,+bkdS$$Ifl408 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkdR$$Ifl408 !F!644 la^pyt`,.02<P`j $$1$Ifa$gd`bkd|T$$Ifl4808 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`jln|l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdDU$$Ifl4\8, !&F' ' '!644 la^p(yt`l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdeV$$Ifl4\8, !F' ' '!644 la^p(yt`l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdW$$Ifl4\8, !F' ' '!644 la^p(yt`l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdX$$Ifl4\8, !F' ' '!644 la^p(yt`l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdY$$Ifl4\8, !F' ' '!644 la^p(yt` "&<>@BDFHPTVZ\`bfhlnptvx๧"hTI7h`5CJ OJQJaJ o(h`5CJOJPJaJo("h,h`5CJOJPJaJo( h`o(#hf|h`KHOJQJ^JaJo(hf|h`KHOJQJaJo(hf|h`KHOJQJaJ hf|h`KHOJQJ^JaJ/l^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kdZ$$Ifl4\8, !F' ' '!644 la^p(yt` ">BFl^^PP $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`kd[$$Ifl4\8, !F' ' '!644 la^p(yt`FHRTl^S $1$Ifgd` $$1$Ifa$gd`kd\$$Ifl4\8, !F' ' '!644 la^p(yt`TVXZ\+bkd^$$Ifl408 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkd^$$Ifl4p08 !&F`'!644 la^pyt`\^`bdfbkd_$$Ifl408 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`fhjln+bkda$$Ifl4808 !F!644 la^pyt` $$1$Ifa$gd`bkdT`$$Ifl408 !F!644 la^pyt`np 2L $$Ifa$gd`$dh$Ifa$gd` dh$Ifgd`gd` $02:<@BDFLN`bxz~j\NNNNNNNh`h`OJQJaJo(h`h`CJOJQJo(&hiNB*CJKHOJQJaJo(ph)h94]h`B*CJKHOJQJaJph,h94]h94]B*CJKHOJQJaJo(ph,h94]h`B*CJKHOJQJaJo(phh`h`CJKHOJQJo(#h`h`CJKHOJQJaJo(h`5OJQJaJo(h/_h`5OJQJaJo(LN\^``NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWDd`gd`kda$$IflF@ @  t06  44 lalpyt``btvx`NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdwb$$IflF@ @  t06  44 lalpyt`xz`TTK $Ifgd` dh$Ifgd`kd c$$IflF@ @  t06  44 lalpyt``NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdc$$IflF@ @  t06  44 lalpyt``NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdrd$$IflF@ @  t06  44 lalpyt``NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kde$$IflF@ @  t06  44 lalpyt``NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kde$$IflF@ @  t06  44 lalpyt`  `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdmf$$IflF@ @  t06  44 lalpyt` & ( H J b d x z !! ! !!!^!b!!!!!!!!!ʽrhQh`OJQJaJo(h5 h`KHOJQJaJo( h`o(h<h`KHOJQJaJo(h`KHOJQJaJo(h`CJKHaJo(hMh`CJKHaJ)hMh`5CJKHOJQJ\^Jo(h`h`OJQJaJo(#h`h`CJKHOJQJaJo(% " $ & `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWDd`gd`kdg$$IflF@ @  t06  44 lalpyt`& ( D F H `TTK $Ifgd` dh$Ifgd`kdg$$IflF@ @  t06  44 lalpyt`H J ^ ` b `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdhh$$IflF@ @  t06  44 lalpyt`b d t v x `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdi$$IflF@ @  t06  44 lalpyt`x z `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdi$$IflF@ @  t06  44 lalpyt` `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdcj$$IflF@ @  t06  44 lalpyt` `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kd k$$IflF@ @  t06  44 lalpyt` `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kdk$$IflF@ @  t06  44 lalpyt` `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWD`gd`kd^l$$IflF@ @  t06  44 lalpyt` `NB9 $Ifgd` dh$Ifgd`dh$IfWDd`gd`kdm$$IflF@ @  t06  44 lalpyt` ! !^!!!p"`WHHH: $WD`a$gd94]$1$WD`a$gd` $1$a$gd`kdm$$IflF@ @  t06  44 lalpyt`!!!!!!!$"J"L"P"R"T"\"d"h"p"r""""""뺶sfsTFh`h`OJQJaJo(#h`h`CJKHOJQJaJo(h`5OJQJaJo(h/_h`5OJQJaJo("hTI7h`5CJ OJQJaJ o(h`5CJOJPJaJo("h,h`5CJOJPJaJo(h`h94]h94]B*o(ph"hiNB*KHOJQJaJo(ph"h94]B*KHOJQJaJo(ph(h94]h94]B*KHOJQJaJo(php"r""""# #r$IfWDd`gd`jkdYn$$Ifl"!! t0!644 lalyt`$dh$Ifa$gd`gd`" # #$#&#<#>#\#^#r#t###########$FFFF$F&F8F:FDFFFHFXFZFjFlFxFzFFF۲Ʌuh`h`5OJQJaJo(&h`h`5CJKHOJQJaJo(U,h94]h94]B*CJKHOJQJaJo(ph,h94]h`B*CJKHOJQJaJo(ph#h`h`CJKHOJQJaJo(h`h`OJQJaJo(,hB=h`B*CJKHOJQJaJo(ph( # #"#$#vgX$dh$Ifa$gd`$IfWDd`gd`kdn$$Ifl0S !S t0!644 lalpyt`$#&#:#<#vgX$dh$Ifa$gd`$IfWDd`gd`kdo$$Ifl0S !S t0!644 lalpyt`<#>#Z#\#vgX$dh$Ifa$gd`$IfWDd`gd`kd)p$$Ifl0S !S t0!644 lalpyt`\#^#p#r#vgX$dh$Ifa$gd`$IfWDd`gd`kdp$$Ifl0S !S t0!644 lalpyt`r#t###vgX$dh$Ifa$gd`$IfWDd`gd`kd{q$$Ifl0S !S t0!644 lalpyt`####vgX$dh$Ifa$gd`$IfWDd`gd`kd$r$$Ifl"0S !S t0!644 lalpyt`###vg$dh$Ifa$gd`kdr$$Ifl0S !S t0!644 lalpyt`####w$dh$Ifa$gd`$IfWDb`gd`jkdvs$$Ifl!! t0!644 lalyt`###$vg[ dh$Ifgd`$IfWD`gd`kds$$Ifl0S !S t0!644 lalpyt`b.D,glQyc.vYOlQyd.*gRM)Rm2.:Pa.L7>kb.:P8RDc.vQN@b gCgvN:P;` l 1 @b gpenc GW c3ut^he RbONvgяDN:PhvsQpenckXQ0 2 [6eD,g Nh3 0RNbDOND,gegn`Qh 0-Nv[6eD,gv T 3 RNbDcvcbDRNONbDvQNRNbDONcSvQNRNbDON0 DhNRNbDONNNRNbD`QhkXzNegbD`Q RbON Ty kXheg t^ g e bON TylQ0W[e bD egbD ё (NCQ)|[ TNONv,{QnbDbDe_ (nf0 OHQ SvQN)c kO/f&T -N\ ON/f&Tؚeb/gON/f&TRRybWONLN'`(xRN6kx000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000T t^+g/}bDt^+g[s,gQ(WbYO,gёNCQ l 10bONlQ0W kXw~+ToRw~ 0 201uN@b_zbcb cUS{bDR+R8h{ Ee[ TNONY!kbDv ^R+R cY*NHhOkXQ0 30 Nt^+g/}bD = Nt^+g[s,gQ + (WbYO0 40[s,gQvё GW cS_e@bc,g ^QT[svё0 50-N\ONhQbDeL]pe NǏ500N t^.U NǏ2NCQ DN;` NǏ2NCQ0 60RRybWON1 (W-NVXQ NSb/n0o0S0W:S lQbz0[Lg&_6evE\lON2 cSbDe NNNpe NǏ200N vQ-NwQ g'Yf[,gyN Nf[SvNNNpe NNON30%DN;`Tt^.U6eeQGW NǏ3000N3 cSbDeze NǏ5t^60*Ng N T 4 cSbDeNScSbDT2t^Q*g(WXQY8RNf@b N^5 cSbDS_t^S NN~zt^^ xS9(u;``Sb,g9(u/eQvkO NNON20%0 70bON@b^\LN{|+R1)oNNN2){:glxNNN3)Q~NN4)5)IT gRN6)JS[SO7)vQNITLN8)sO] z9)uiryb10)ePge]N11)Dn_S]N12)IQ5uP[NIQ:g5uNSOS13)yb gR14)en0ؚHeb/g15)8h^(ub/g16);SoOeP17)m9NTT gR18)ZSOT1ZPNN19) O~6R N20)QN21)ё gR22).UTybS23)vQN0 80RN6k|cbDeON@bY6k Sb1 yP[gON\Yg`-N2 wekg]lQ NR_Ywek3 ib _g] g.U6eeQ DN NeX4 bqMRvǏ!ng]v[bqFO\*g[hQbq dke~%Θi]~NO FOV:ONbbbODN [BlLP7NV5 ͑^gcǏv^-͑~T~~6R^ReI{[s͑^veg0 90 t^+g[s,gQ NDhkQ-Nv Q,gёNCQ vI{0 DhkQRNbDON,gQ`QhkXzNeg[sQ`Q RbON Ty kXheg t^ g e bON Ty[e bD egbD ё (NCQ)|[ TNONv,{QnbDQegQ ,g ё (NCQ)Qe_ N^ lOSl teSO 6e-ONV-n{0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Q,gёNCQ l 10bONlQ_ N^T ǏlQ_hy^:WlQ__/fY!k0Q0RbON N^T DNsSwQ gAmR'` EebDONvQegN_ clQ_ N^KNe0 20NvQNe_Q Q/fR!kv RkQN!kkXQNh0 30[s,gQvё GW cbeQev,gё ^QT[svё0 40 Q,gёNCQ NDhN-Nv t^+g[s,gQ vI{0 Dh]NRNbDONbD6evN^~z@b_bcb`Qh RbON Ty kXheg t^ g e y vċNchpeyO!.s`QhbONkXQ RbON Ty bON Ty kXheg t^ g e y vċNchpeyO!.svg͑ch0:N~NS_ N_ c6eeQl8h[ sSGl;` RRbl0uNzQ0zTvYO0V[DNbe I{VyKNT0 N0 t^+g1\N\MO-Nvt^ /fct^ht^^0kYS_MRe2017t^ ۏL2016t^t^hkXb]\O HN t^+g1\N\MO-Nvt^ 1\/fc*bbk0R2016t^12g31ev\MO`Q0 DhASNRNbDON~Nm>yO!.s`QGl;`hRbONkXQ RbON Ty kXheg t^ g e y vċNchpeIBIFIJINIRIVIXI\I^I`IdIfIjInIrIvIzIFfuFf| $$1$Ifa$gd`I III I"I$I,I.I0I2I4I6I8II@IBIDIFIHIJILINIPIRITIVIZI\I^I`IbIdIhIjIlInIpIrItIvIxIzI|I~IIIIIIIIIIIIIIôôÔãããããããããÔãããããããããÔãããhWh3KHOJQJaJ hWh3KHOJQJ^JaJh3KHOJQJ^JaJo(#hWh3KHOJQJ^JaJo(&h5B*KHOJQJ^JaJo(ph,h3h3B*KHOJQJ^JaJo(ph:zI~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFf[Ff $$1$Ifa$gd`IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJ J JJJJJJJJJ J"J$J&J(J*J,J.J0J2J6J8J:JJ@JDJFJHJJJLJNJhWh3KHOJQJaJ#hWh3KHOJQJ^JaJo( hWh3KHOJQJ^JaJQIIIIIIIIIIIIIIJJJ JJJJJJJ"J&J*JFfAFf΍ $$1$Ifa$gd`*J.J2J4J8J:JK@KBKDK\K^KvKxKKKKKKKοr#hDhhiNKHOJQJ^JaJo(,hxhiNB*KHOJQJ^JaJo(ph#hxhiNKHOJQJ^JaJo(#hWhiNKHOJQJ^JaJo(hiNKHOJQJ^JaJo(hWh3KHOJQJaJ#hWh3KHOJQJ^JaJo( hWh3KHOJQJ^JaJ)2K6K:KMBMDM񻧕uufO;O;&h5B*CJKHOJQJaJo(ph,h3h3B*CJKHOJQJaJo(phh`CJKHOJQJaJo( h@4h`CJKHOJQJaJh3CJKHOJQJaJo(#h@4h`CJKHOJQJaJo(&hWh`5KHOJQJ\^JaJ)hWh`5KHOJQJ\^JaJo(#hWhiNKHOJQJ^JaJo(hiNKHOJQJ^JaJo(hWhiNKHOJQJaJKKKKRLLC:--- $1$`a$gd` $1$a$gd`kd$$IfTly\;%&& % 0)644 lap(ytgr)TLL0MNxPQQQRRRRRRRR $$1$Ifa$gd`$ & WB B!&^+r0v61$a$gd` & WB B!&^+r0v61$gd` $1$`a$gd5 $1$`a$gd`DMFMHMMMNNBNDN~NNNNNNNNO OOO O"O$O(O0O2OODOHONOPO\O^OjOnO|OOOOOOOOOOOOOOPP$P骘 h@4h`CJKHOJQJaJ#h@4h`CJKHOJQJaJo(,h5h3B*CJKHOJQJaJo(ph&h B*CJKHOJQJaJo(ph&h5B*CJKHOJQJaJo(ph,h5h5B*CJKHOJQJaJo(ph5$P(P6P:PBPFPRPVPdPhPpPxPPPPPPPQ QxQzQQQQQQQQQQκ~o_h%yh3KHOJQJaJo(h3CJKHOJQJaJo( hx5KHOJQJ^JaJo(&ho|hx5KHOJQJ^JaJo(,hxhxB*KHOJQJ^JaJo(ph&hxB*KHOJQJ^JaJo(phh`CJKHOJQJaJo(#h@4h`CJKHOJQJaJo( h@4h`CJKHOJQJaJQRRRRRR R"R0R4R8R:RRLRRRR轤uuucNc:N&hdh`5KHOJQJ^JaJo()hdh`5KHOJQJ\^JaJo(#h`5KHOJQJ\^JaJo(+h`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(1h2h`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(1hih`5CJKHOJPJQJ\^JaJo(+h`5CJKHOJPJQJ\^JaJo((h`5CJKHOJPJQJ^JaJo(.hih`5CJKHOJPJQJ^JaJo(RRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSS6S@SBSDSPSTSVSZS\S`SdSfShSjSnSpStSvS~SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSǶǶٶǶٶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶh~w:h`KHaJ h~w:h`KHOJQJ^JaJ#h~w:h`KHOJQJ^JaJo(h`KHOJQJ^JaJo(.h1h`5CJKHOJPJQJ\^JaJCRRSS"S(S.S8SBS$q$1$IfUDVD]q^a$gd` $$1$Ifa$gd`$$1$IfUDVD]^a$gd`BSDSFS$ $$1$Ifa$gd`kd$$Ifl4֞T$ xt"&\ #644 lapFyt`FSHSJSLSNSPSVS\SfSjSpSvSSSSSSSSSSSSSSSFf $$1$Ifa$gd` $$1$Ifa$gd`SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTT TTTTFf0Ffz $$1$Ifa$gd`FfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTT T TTTTTTTTTT T"T$T&T(T*T,T.T0T2T4T6T8T:TT@TBTDTFTHTJTLTNTPTRTTTVTXTZTh~w:h`KHaJ h~w:h`KHOJQJ^JaJ#h~w:h`KHOJQJ^JaJo(RTTT"T&T*T.T2T6T:T>T@TDTHTLTPTTTXT\T`TdThTlTnTrTvTzTFfFf $$1$Ifa$gd`ZT\T^T`TbTdTfThTjTlTnTpTrTtTvTxTzT|T~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUh~w:h`KHaJ#h~w:h`KHOJQJ^JaJo( h~w:h`KHOJQJ^JaJSzT~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTFfFfR $$1$Ifa$gd`TTTTTTTTTUUU UUUUU U$U&U*U.U2U6U:U>UBUFftFf $$1$Ifa$gd`UUUUU U UUUUUUUUUU U"U$U&U(U*U,U.U0U2U4U6U8U:UU@UBUDUFUHUJULUNUPURUTUVUXUZU\U^U`UbUdUfUhUjUlUnUpUrUtUvUxUzU|U~UUUUUUUUUUѽ&ho|h`5KHOJQJ^JaJo(h~w:h`KHaJ h~w:h`KHOJQJ^JaJ#h~w:h`KHOJQJ^JaJo(HBUFUJUNURUTUXU\U`UdUhUlUpUtUxU|UUUUUUUUUUUUFfFf* $$1$Ifa$gd`UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUFfLFf $$1$Ifa$gd`UUUUUUVVrWF$1$^`a$gd`$ 1$UD]^`a$gd`$ t %1$a$gd`akds$$Ifl0 t"&\ #644 lapyt` $$1$Ifa$gd`FfUUUUUUUUW WW"W$W2WBWDWJW̷pXGp0pG,hxhxB*KHOJQJ^JaJo(ph hx5KHOJQJ^JaJo(/hOhx5B*KHOJQJ^JaJo(ph&hxB*KHOJQJ^JaJo(ph hxo(h~w:h`KHOJQJaJo(h`KHOJQJaJo( h~w:h`KHOJQJ^JaJ)h~w:h`5KHOJQJ\^JaJo(ho|h`5KHaJ&h3h`5KHOJQJ^JaJo(&h[h`5KHOJQJ^JaJo(VWLWNWWWWXXsgYKK dh$1$Ifgd` <dhWD`<gd` dh^gd`UdhEƀ(fVDdWD1^`gd`$ t %^1$^^a$gd` $1$a$gdx$1$^`a$gd`JWLWNWPWTWVWZW`WdWWWWWWXXXXŲŲŜzmzVAVA)h(Eh`B*KHOJQJ^JaJph,h(Eh`B*KHOJQJ^JaJo(phh`5B*aJo(phh(Eh`5B*aJo(ph#h\h`5B*CJ aJ o(ph+h&Bh`5B*CJOJPJaJo(ph%h`5B*CJOJPJaJo(ph+h\h`5B*CJOJPJaJo(phh`CJOJPJQJaJ hxh`hxCJKHOJQJaJo(XXX X"X,X.X:XX@XBXRXTXVXjXlXnXpXXXXXXXXXXXXXXXջlllRllll2h8h`h8B*KHOJQJ^JaJo(ph,h8h`B*KHOJQJ^JaJo(ph)h8h`B*KHOJQJ^JaJph&h`B*KHOJQJ^JaJo(phh8h`B*CJKHph2h(Eh`hluB*KHOJQJ^JaJo(ph,h(Eh`B*KHOJQJ^JaJo(ph&h?B*KHOJQJ^JaJo(ph X X"X.XXakd$$IflFh@ 4 p0<6  44 layt` dh$1$Ifgd`>X@XBXPXRXlYYYdh$1$Ifgd`o"&kd$$Ifl4iFh@ 4 p0<6  44 laf4yt`RXTXVXlXnXgYYY dh$1$Ifgd`kdE$$Ifl4iFh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`nXpXXXXlYYYdh$1$Ifgd`o"&kd$$Ifl4iFh@ 4 p0<6  44 laf4yt`XXXXXgTTTdh$1$Ifgd`o"&kd$$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`XXXXXgYYY dh$1$Ifgd`kdW$$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`XXXXXXgYH55dh$1$Ifgd`o"&dh$Ifgd`o"& dh$1$Ifgd`kd $$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`XXXYYgYYY dh$1$Ifgd`kd$$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`XXYYYYYYYY Y0Y2Y4Y6Y8YLYNYPYRYjYlYtYվ섾mVFhjh`5B*aJo(ph,hQajh`B*KHOJQJ^JaJo(ph,h%h`B*KHOJQJ^JaJo(ph,hQ^h`B*KHOJQJ^JaJo(ph&h37 B*KHOJQJ^JaJo(phh8h`B*CJKHph,h8h`B*KHOJQJ^JaJo(ph,hXh`B*KHOJQJ^JaJo(ph&h`B*KHOJQJ^JaJo(phYYYYYgYEYdh$1$IfWD`gd` dh$1$Ifgd`kdn$$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`Y Y"Y2Y4YgYEYdh$1$IfWD`gd` dh$1$Ifgd`kd"$$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`4Y6Y8YNYPYgYYY dh$1$Ifgd`kd$$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`PYRY^YhYjYgVVCdh$1$Ifgd`o"&dh$Ifgd`o"&kd$$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4g"&yt`jYlYnYtYYZldVB.7dhUDWD]7`gd37 7dhUDWD]7`gd` _dhWD-`_gd`dhgd`kd>$$Ifl4Fh@ 4 p0<6  44 laf4yt`tYYYYYYYYYtZzZZZZZZZZZZZ[[[[[պ{eRe{%h`5B*CJOJPJaJo(ph+h.uSh`5B*CJOJPJaJo(ph+h'(h`5B*CJOJPJaJo(ph%h`5B*CJOJPJaJo(ph+h+h`5B*CJOJPJaJo(phh`CJOJPJQJaJhiN5B*aJo(phh37 h37 5B*aJo(phh`B*aJo(phhCh`B*aJo(phZ[[[[[[ dh$1$Ifgd`dhgd` $^a$gd`FEƀ*fgd`[[0[8[B[D[Z[b[[[[[[[[[[[[[[[[ݹ{gPgPg;P)h8h`B*KHOJQJ^JaJph,h8h`B*KHOJQJ^JaJo(ph&h`B*KHOJQJ^JaJo(phhCh`B*KHaJph2hCh`hluB*KHOJQJ^JaJo(ph)hCh`B*KHOJQJ^JaJph,hCh`B*KHOJQJ^JaJo(phh`5B*aJo(phhCh`5B*aJo(ph#hSh`5B*CJ aJ o(ph[[[[[[oaaaa dh$1$Ifgd`kd$$IflFj X j 20X 6  44 lalyt3[[[[[[[[\\\ \\\$\&\(\F\H\N\R\T\j\n\v\x\z\|\~\\\\\\\P]T]]]]ݹrh37 h37 5B*aJo(phh37 B*aJo(phh`B*aJo(phh?HTh`B*aJo(phh-{h`5B*aJo(phh`5B*CJo(ph,h8h`B*KHOJQJ^JaJo(phh8h`B*CJKHph&h`B*KHOJQJ^JaJo(ph'[[[[\\l^^^^ dh$1$Ifgd`kd$$Ifl4iFj X j 20X 6  44 lalf4yt3\\\\$\&\l^^^^ dh$1$Ifgd`kd'$$Ifl4Fj X j 20X 6  44 lalf4yt3&\(\2\F\P\R\l^^^^ dh$1$Ifgd`kd$$Ifl4Fj X j 20X 6  44 lalf4yt3R\T\^\l\x\z\l^^^^ dh$1$Ifgd`kdq$$Ifl4Fj X j 20X 6  44 lalf4yt3z\|\~\\\]R^lgg\\\ WD`gd`gd`kd$$Ifl4Fj X j 20X 6  44 lalf4yt3]]]]]P^R^T^X^\^`^f^z^~^^^^^^^^ůp]pK;hzh`5B*aJo(ph#hSh`5B*CJ aJ o(ph%h`5B*CJOJPJaJo(ph+h.uSh`5B*CJOJPJaJo(ph+h'(h`5B*CJOJPJaJo(ph%h`5B*CJOJPJaJo(ph+h+h`5B*CJOJPJaJo(phh`CJOJPJQJaJh?HTh37 B*aJo(phh37 h37 5B*aJo(phh37 5B*aJo(phR^^^_"_,_>_ dh$1$IfgdiN dh$1$Ifgd`dhgd` $^a$gd`FEƀ*fgd`^^__ _"_*_,_<_>_@_D_L_P_R_^_b_d_f_Ӽ~jSj>SjSj)h8h`B*KHOJQJ^JaJph,h8h`B*KHOJQJ^JaJo(ph&h`B*KHOJQJ^JaJo(phhzh`B*CJKHph2hzh`hluB*CJKHOJQJ^Jo(ph)hzh`B*KHOJQJ^JaJph,hzh`B*KHOJQJ^JaJo(phhzh`B*aJo(phhzh`5B*aJo(phh`5B*aJo(ph>_@_R_d_f_oaaa dh$1$Ifgd`kd$$IflFJ X J R 0X 6  44 lalytiNf_h_~___l^^^ dh$1$Ifgd`kdZ$$Ifl4iFJ X J R 0X 6  44 lalf4ytiNf_h_l_x_|___________________``` ` ````*`.`0`<```𸨜ph?HThiNB*aJo(phhiN5B*aJo(phh37 hiN5B*aJo(phhiNB*aJo(phhzh`5B*aJo(phh`5B*CJo(ph,h8h`B*KHOJQJ^JaJo(ph&h`B*KHOJQJ^JaJo(phh8h`B*CJKHph$_____l^^^ dh$1$Ifgd`kd$$Ifl4FJ X J R 0X 6  44 lalf4ytiN_____l^^^ dh$1$Ifgd`kd$$Ifl4FJ X J R 0X 6  44 lalf4ytiN___``l^^^ dh$1$Ifgd`kdI$$Ifl4FJ X J R 0X 6  44 lalf4ytiN` ` ````````ld_Qd_dOO $WDd`a$gdiNgd`dhgd`kd$$Ifl4FJ X J R 0X 6  44 lalf4ytiN ```````````````````aaaaa aaaľľľįľhO0JmHnHuh5 h50Jjh50JUhHjhHU h`h`hZh`o(h`#hiNh`CJOJPJQJaJo(```````````a a aaa &`#$gd`6182P:p`. A!"#$ %S '$$If!vh#v#v #vT#vJ :V lt#6,55 5T5J 9/ / / / / / / / / ap(yt$$If!vh#v#v:V lt#6,559/ / / / apyt$$If!vh#v#v #v#v#v#v6:V lt#6,55 555569/ / / ap<yt$$If!vh#v#v#v#v#v#vz:V lt#6,555555z9/ / / / / / / / / / / / / / ap<yt$$If!vh#v#v:V lt#6,55/ / / / apyt$$If!vh#v#v:V lt#6,55/ / / / / apyt$$If!vh#v#v:V l4t#6+,559/ / / / / apyt$$If!vh#v#v:V l4t#6+,559/ / / / / / apyt$$If!vh#v#v:V l4t#6+,559/ / / / / / apyt$$If!vh#v#v:V l4t#6)v+,559/ / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6)v++,55$5d9/ / / / / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6)v++,55$5d9/ / / / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / apyt$$If!vh#v#v$#vd:V l4t#6++,55$5d9/ / / / / / / apyt'$$If!vh#v#v #vT#vJ :V l~"6,55 5T5J 9/ / / / / / / / / ap(yt`$$If!vh#v#v:V l~"6,559/ / / / apytN$$If!vh#v#v #v#v#v#v6:V l~"6,55 555569/ / / ap<yt`$$If!vh#v#v#v#v#v#vz:V l~"6,555555z9/ / / / / / / / / / / / / / ap<yt`$$If!vh#v#v:V l~"6,55/ / / / apyt`$$If!vh#v#v:V l~"6,55/ / / / / apyt`$$If!vh#v#v:V l~"6,55/ / / apytN$$If!vh#v#v:V l4~"6)v+,559/ / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6)v++,55$5d9/ / / / / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6)v++,55$5d9/ / / / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / apyt`$$If!vh#v#v$#vd:V l4~"6++,55$5d9/ / / / / / / apyt`$$If^!vh#vH#v( #v:#v#v#v:V l}*!6,5H5( 5:5559/ / / a^p<yt`$$If^!vh#vH#v( #v:#v:V l}*!6,5H5( 5:59/ / / / / / / / a^p(yt`;$$If^!vh#vH#v( #v:#v#v#v:V l}*!6,5H5( 5:5559/ / / / / / / a^p<yt`$$If^!vh#vH#v:V l}*!6,5H59/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v'#v#v#v#v :V l}*!6,5H5'5555 9/ / / / / / / / / / / / a^p<yt`'$$If^!vh#vH#v#v;#v:V l}*!6,5H55;59/ / / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vH#v:V l48*!6)v++,,5H59/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l48*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l48*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l48*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l48*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l48*!6)v++,,5H59/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l4*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l4*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l4*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l4*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l4*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l48*!6++,5H5/ / / / / a^pyt`-$$If^!vh#vH#v #v #v:V l4}*!6)v+,,5H5 5 59/ / / / / / / / a^p(yt`'$$If^!vh#vH#v #v #v:V l4}*!6+,,5H5 5 59/ / / / / / / / a^p(yt`'$$If^!vh#vH#v #v #v:V l4}*!6+,,5H5 5 59/ / / / / / / / a^p(yt`'$$If^!vh#vH#v #v #v:V l4}*!6+,,5H5 5 59/ / / / / / / / a^p(yt`'$$If^!vh#vH#v #v #v:V l4}*!6+,,5H5 5 59/ / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vH#v #v #v:V l4}*!6+,,5H5 5 59/ / / / / / / a^p(yt`'$$If^!vh#vH#v #v #v:V l4}*!6+,,5H5 5 59/ / / / / / / / a^p(yt`'$$If^!vh#vH#v #v #v:V l4}*!6+,,5H5 5 59/ / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vH#v:V l4Q*!6)v++,,5H59/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l4*!6++,5H5/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l4*!6++,5H5/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l4*!6++,5H5/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vH#v:V l48*!6++,5H5/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v$ #v8#v#v#v:V l!6,5F5$ 585559/ / / a^p<yt`$$If^!vh#vF#v$ #v8#vx:V l!6,5F5$ 585x9/ / / / / / / / a^p(yt`;$$If^!vh#vF#v$ #v8#v#v#v:V l!6,5F5$ 585559/ / / / / / / a^p<yt`$$If^!vh#vF#v:V l!6,5F59/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v$#v#v#v#v :V l!6,5F5$5555 9/ / / / / / / / / / / / a^p<yt`'$$If^!vh#vF#v#v8#v:V l!6,5F55859/ / / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vF#v:V l48!6)v++,,5F59/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l48!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l48!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l48!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l48!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l48!6)v++,,5F59/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l4!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l4!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l4!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l4!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l4!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l48!6++,5F5/ / / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v #v:V l4!6)v+,,5F5 59/ / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vF#v #v:V l4!6+,,5F5 59/ / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vF#v #v:V l4!6+,,5F5 59/ / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vF#v #v:V l4!6+,,5F5 59/ / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vF#v #v:V l4!6+,,5F5 59/ / / / / / / / a^p(yt` $$If^!vh#vF#v #v:V l4!6+,,5F5 59/ / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vF#v #v:V l4!6+,,5F5 59/ / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vF#v #v:V l4!6+,,5F5 59/ / / / / / / / a^p(yt`$$If^!vh#vF#v:V l4p!6)v++,,5F59/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l4!6++,5F5/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l4!6++,5F5/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l4!6++,5F5/ / / / a^pyt`$$If^!vh#vF#v:V l48!6++,5F5/ / / / a^pyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t06,5@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`$$Ifl!vh#v@ #v :V l t065@ 5 alpyt`|$$Ifl!vh#v!:V l" t0!65!alyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l" t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`|$$Ifl!vh#v!:V l t0!65!alyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l" t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l" t0!6,5S 5alpyt`$$Ifl!vh#vS #v:V l" t0!6,5S 5alpyt`r$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V l0)6, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 9apnytgr)Tkdz$$IfTl ;j {?S!$&/vvv'&P0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkd~$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkdb$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V lu0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)TkdՇ$$IfTlu ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)TkdH$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkd$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V lu0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkd.$$IfTlu ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkd$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkd$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V lu0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkd$$IfTlu ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkd$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V lu0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkdm$$IfTlu ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)Tkd$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)TkdS$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!v h#v/#vv#v#vv#v'#v #v P#v #v :V ls0)6,, , 5/5v55v5'5 5 P5 5 99 9 apnytgr)TkdƸ$$IfTls ;j {?S!$&&/v&&v&v&'&&&P&0)6000044 lapnytgr)T$$If!vh#v#v #v% #v :V ly0)6,55 5% 5 9ap(ytgr)T$$If!vh#v#v #v% #v :V ly0)6,55 5% 5 9ap(ytgr)Tt$$If!vh#v#v#v#v#v#v\ :V l4#6++++++,555555\ 9/ / / / / / / / apFyt`$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l4v#6++++++, 555555 5 / / / / / / / apnyt`rkds$$Ifl4v T$ xX t"#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd5$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okdW$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd $$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okdy$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd/$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okdQ$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`C$$If!v h#v#v#v#v#v#v #v :V l#6, 555555 5 9 / / / apnyt`okd$$Ifl T$ xX t"&&&&&&&&&&&#6,,,,44 lapnyt`$$If!vh#v\ #v:V l#6,5\ 59/ apyt`$$If!vh#v #v #vp:V l0<6,5 5 5payt`$$If!vh#v #v #vp:V l4i0<6+,5 5 5paf4yt`$$If!vh#v #v #vp:V l4i0<6+,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l4i0<6+,5 5 5paf4yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6+,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6+,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6+,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6+,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6+,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6+,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6+,5 5 5paf4g"&yt`$$If!vh#v #v #vp:V l40<6,5 5 5paf4yt`$$Ifl!vh#vj #v2#v:V l0X 6,5j 525alyt3$$Ifl!vh#vj #v2#v:V l4i0X 6,5j 525alf4yt3$$Ifl!vh#vj #v2#v:V l40X 6,5j 525alf4yt3$$Ifl!vh#vj #v2#v:V l40X 6,5j 525alf4yt3$$Ifl!vh#vj #v2#v:V l40X 6,5j 525alf4yt3$$Ifl!vh#vj #v2#v:V l40X 6,5j 525alf4yt3$$Ifl!vh#vJ #vR #v:V l0X 6,5J 5R 5alytiN$$Ifl!vh#vJ #vR #v:V l4i0X 6,5J 5R 5alf4ytiN$$Ifl!vh#vJ #vR #v:V l40X 6,5J 5R 5alf4ytiN$$Ifl!vh#vJ #vR #v:V l40X 6,5J 5R 5alf4ytiN$$Ifl!vh#vJ #vR #v:V l40X 6,5J 5R 5alf4ytiN$$Ifl!vh#vJ #vR #v:V l40X 6,5J 5R 5alf4ytiNi[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Cj! 666666666vvvvvvv6666>6666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHN`N `cke $1$a$$CJKHOJQJ_HmH nHsH tHV@V `h 2$$d@&5CJ OJPJQJ\aJ J@J `h 3$$d@&5CJ \aJ $A`$ ؞k=W[SOBi@B 0nfhoa> `u CharCJOJPJQJ^JaJ)@q `ux>o> ` ckee,g CharOJPJQJ^JaJ(B( `ckee,gxBoB ` ckee,g 2 CharOJPJQJ^JaJ2P2 `ckee,g 2 dxDoD ` yblFhe,g CharCJOJPJQJ^JaJ.@. `yblFhe,gCJaJ@ `Qo> `u w CharCJOJPJQJ^JaJN@N `u w' $ 9r &dG$Pa$CJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ $$$' xR"Vbd`!"FGHIINJKKDM$PQRSZTUUJWXXtY[[]^f_`a!+,.25;DEGN\delz 4 B < ~ v zv0d2XRh^ 8Tfnx8\v,Hz$,jFT\fnL`x & H b x p" #$#<#\#r#####$F$F8FFFXFjFxFFGHzII*JJJ2KlKKKLRBSFSSTzTTBUUUVX>XRXnXXXXXYY4YPYjYZ[[\&\R\z\R^>_f____``a "#$%&'()*-/01346789:<=>?@ABCFHIJKLMOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcfghijkmnopqrstuvwxy{|}~ '!!8@0( B S ?GHQRZ\dfnry|D]x*,CD[\hu"BVh|EGXZ 48>BIKV]_fhjmuxy|~'(4Aap"4HZb56;<CDIJRS[\ghopuz  ) 2 6 ? J S ^ g h z    ' ( / 0 5 : F J O P ] a f g  ' ( K R q v ~   ' * 4 6 ? @ L U [ ] c e k r { | & ( 9 @ _ d l m t u x y  !&*/38:KMStw~&')*0379=?DFHT[_dgikoquw(*25>AFHik| "./>@adegsuz| !$),258=QS_apr&RS^_hjnptvxz|A]_ !'8@IJQV^emtx ,-ABDEGH_`hirt #$*.67?Agi*,AGz )*12PQSTVWbdeghjkmn7:"#Y\[\  `c7:uxbdeghjkmns33s33ss33s33333333s3ssS6f'_v2X?= d z $ 8 J Y t =)Hda|+8fm pr#/6B bdeghjkmne7+IL1$Xxc]89>0Ihh^h`o(0H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.hh^h`o(0H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.>^`>o(.H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.hh^h`o(0H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.]890Ie7L1$n    v    ^~I    (f    [37 3B=H`H'gr)G?[94]omx~OfiN5? +RNbd@p FUnknownReP G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial;= |8ўSOSimHei;([SOSimSunA5 N[_GB2312N[A5 wiSO_GB2312wiSO7.*{$ CalibriA$BCambria Math h\Jg\' 8L 1L 1!?!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[2UU 3qHX $P`2!xx ibmthink    i Z'`IZ'  Oh+'0P  $08@HibmNormalthink13Microsoft Office Word@P@Pe-@Tw L՜.+,0 X`lt| 1 U  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`\wData 1TableHWordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q